Kringkampioenschappen2019
EEV de Kleurkanarie

UITNODIGING

 

Namens het bestuur van EEV de kleurkanarie nodigen wij U hierbij uit tot deelname aan de kring jubileum tentoonstelling 2019 welke gehouden zal worden op 25 , 26 en 27oktober in wijkcentrum het Heidehonk, Noordzeelaan 35 5628 KP in Eindhoven.

 

TENTOONSTELLINGSREGELEMENT

 

Ingeschreven kan worden door iedereen die lid is van een bij de KRING aangesloten vereniging.  Ook jeugdleden zijn van harte welkom om in te schrijven, vermeld dit duidelijk op het inschrijfformulier.

   

Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma van de NBvV (www.vogelindex.nl) met uitzondering van de hoofdgroepen 1 t/m 5 (zangvogels) Tijdens deze tentoonstelling worden naast enkelingen ook stellen en stammen gevraagd, er kan tevens worden ingeschreven in de Open Klasse.

     

Foutief ingeschreven vogels en vogels met een foutieve ring komen niet in aanmerking voor een prijs.

          Inzenders van Europese cultuurvogels zijn zelf verantwoordelijk  (bij controle).

        

Iedere inzender is zelf verantwoordelijk voor de juiste invulling van het juiste klasse nummer.

Bij het foutief invullen hiervan is hierover géén enkele discussie mogelijk, wanneer het ingevulde klasse nummer niet overeen komt met de ingevulde kleurslag wordt het klasse nummer gehanteerd.

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 voor de enkelingen, € 3,- voor stellen en € 6,- voor stammen.. De prijs van de catalogus bedraagt € 3,-en is verplicht. Jeugdleden krijgen 50% reductie op de totaal prijs.

 

Vogels dienen te worden ingeschreven op het originele inschrijfformulier  door EEV de Kleurkanarie verstrekt of de versie welke is geplaatst op het internet.

De volgende gegevens dienen te worden vermeld; klasse nummer, kleur en soort, Enk, Stel, Stam, OK,  en verzekeringswaarde incl. kooi.

Er is een rubriek opmerking daar kan men naar wens speciaal voer ( zie ook punt 16) invullen of het ringnummer van de vogel.

Ook dienen kweeknummer, naam, adres, telefoonnummer, mailadres , jeugdlid en de afdelingscode alsmede verenigingsnaam volledig te worden vermeld.

Onder de jeugdleden wordt een kampioen gekozen, onafhankelijk van de behaalde punten.

Jeugdleden dienen op het inschrijfformulier achter het woord JEUGD de geboortedatum te vermelden.

        

    6.     Inschrijfformulieren per vereniging, inleveren uiterlijk zaterdag 5 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur bij de voorzitter of secretaris van EEV de Kleurkanarie of digitaal via Info@eevdekleurkanarie.nl ( kan ook individueel) het bedrag kan overgemaakt worden op rekening van EEV de Kleurkanarie  zie het  inschrijfformulier. t.n.v.penningmeester

E.E.V.”de KLEURKANARIE”   NL54 RABO 0153 1397 73   

 

          

 

Voorzitter

Daan van Iersel

06-28038438

 

 

Secretaris Thiely de Moor -  0655921150

TT secretaris  Ed de Moor -  040-2821675

info@eevdekleurkanarie.nl

 

                

LET WEL : het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inleveren van

het inschrijfformulier contant of digitaal te worden voldaan .

Zie er op toe dat het bedrag overeenkomt met de ingeschreven vogels.

 

    7.   Het inbrengen van de vogels is op woensdag 23 oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur in               

wijkcentrum het Heidehonk, Noordzeelaan 35 5628 KP in Eindhoven. Inbrengen met het door u ontvangen inbrengformulier.

 

    8.   De keuring van de vogels zal plaats vinden op donderdag 24 oktober 2019.

Er zal worden gekeurd onder kunstlicht.

 

    9.   Tijdens de opening op vrijdag 25 oktober om ca. 20:00 uur zullen de kampioenen bekend worden gemaakt.

Daarna is de T.T. geopend tot 22.00 uur.

  

De tentoonstelling is voor het publiek geopend :

Vrijdag    25 oktober van  20.00 uur tot 22.00 uur

Zaterdag  26 oktober van  10.00 uur tot 18,00 uur

Zondag    27 oktober van  10.00 uur tot 16.00 uur

 

  10.    De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 27 oktober om ca. 16:00 uur.

 

  11.    Het afhalen van de vogels vindt plaats op zondag 27 oktober direct na de prijsuitreiking.

Per vereniging.

Leden van de eigen vereniging EEV de kleurkanarie als laatste.

       Niet afgehaalde prijzen worden niet nagezonden.

De vogels worden uitgegeven op afroep van uw vereniging ( hierop kan géén uitzondering plaats vinden) en op vertoon van het  inbreng/afhaalformulier.         

 

  12.   Prijzenschema Kring kampioenschappen 2019

In het nieuwe vraagprogramma hebben we 34 secties en 993 groepen.

In iedere sectie waar vogels ingeschreven zijn zal 1 kampioen aangewezen worden mits men minimaal 92 punten behaald. In een sectie vallen geen 1e 2e of 3e prijzen. In iedere groep kan men een 1e prijs behalen met minimaal 91 punten, bij meer dan 15 vogels,  valt er een 2e prijs  bij minimaal 90 punten en bij meer dan 30 vogels een 3e prijs.

Voor stellen zal 1 kampioen per sectie worden aangewezen mits men het aantal punten van  (183)  behaald en voor stammen (370)incl. eenheids punten.

In iedere groep kan men met stellen een 1e (182) 2(181) prijs behalen bij voldoende punten. Opbouw in de groep stellen is 1 op 8

In iedere groep kan men met stammen een 1e (366) of 2e (362) prijs behalen bij voldoende punten incl. eenheids punten Opbouw in de groep stammen 1 op 4.

Alle prijzen worden in de catalogus vermeld.

Er worden ook open klasse vogels gevraagd, hierin valt ook één kampioen en mogelijk een

1e en of 2e en of 3e prijs naar het schema van de EK vogels.

Elke sectie kampioen ontvangt eremetaal en een certificaat. 

Groepsprijzen ontvangen een certificaat.

Behaald men meerdere prijzen in verschillende groepen , dan worden deze op 1 certificaat vermeld.

 

Het Bondskruis valt  dit jaar (2019) niet bij de kleur en postuurkanaries  maar in de groep tropen en overige vogels en  valt binnen de organiserende vereniging.

Ook de verenigingsprijzen blijven binnen de eigen vereniging (klassement 5 beste vogels en wisselbeker algemeen kampioen). Bij het klassement 5 beste vogels wordt er bij gelijk aantal punten per vogel doorgeteld tot er een winnaar uit komt.

 

Voor de verenigingsprijs ( de gezamenlijk aangeschafte beker) worden alleen eigen kweek vogels per vereniging geteld met een maximum van 3 vogels per inzender. Indien er hierna een gelijke stand is behaald wordt er doorgeteld na de 15e vogel tot een winnaar bekend is. Met inachtneming van het maximum van 3 vogels per inzender.

       

 13.        Zieke en/of gebrekkige vogels, alsmede vogels en kooien die niet voldoen aan de hiervoor gestelde regels, worden door de organisatie geweigerd. Er volgt géén teruggave van het inschrijfgeld.

       Over voorgaande kan géén discussie volgen.

 

 14.        De organisatie en/of het bestuur van EEV de Kleurkanarie is niet aansprakelijk voor ziekte of sterfte of wegvliegen van de vogels gedurende de t.t.

               

 15.        Alle vogels dienen te worden ingezonden in kooien als voorgeschreven door de N.B.v.V. De kooien moeten schoon zijn en voorzien van wit zand en een volle zaad bak rechts in de T.T. kooi geplaatst.  Bij (gras) parkieten is voer op de bodem toegestaan. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de juiste kooi.

     Het drinkfonteintje zonder reclame dient links aan de T.T. kooi te zijn bevestigd                                           

De U toegezonden kooinummers dienen aan de voorzijde van de T.T. kooi midden onder geplakt te worden, zo hoog mogelijk.

       

 16.        Speciale voederwijze op het inschrijfformulier vermelden in de rubriek opmerking, voer zelf meebrengen bij inbrenging van de vogels met vermelding van naam en kooinummers.   

Vogels die niet in universele T.T. kooi of kistkooien ingezonden  mogen worden, daar dient de inzender zelf voor de juiste kooien te zorgen.      

 

Grondvogels moeten volgens de hiervoor door het ministerie van L.V.N. gegeven richtlijnen worden ingezonden. Inentingsbewijzen moeten bij het inbrengen in bewaring worden gegeven bij het T.T. secretariaat.

 

 17.        Vanaf het inbrengen van de vogels tot aan de opening van de tentoonstelling  heeft alleen het bestuur van EEV de Kleurkanarie of zij die door het bestuur hiertoe zijn aangewezen toegang tot de T.T. zaal. Tijdens de tentoonstelling mogen geen vogels uit de kooien worden gehaald of kooien van de stellingen worden gehaald, behoudens de daartoe gerechtigde personen.

 

 18.        De ringen van de prijswinnende vogels worden gecontroleerd op kweeknummer en jaartal. De als stellen en stammen ingezonden vogels dingen niet mee naar de prijzen voor enkelingen m.u.v. de verenigings kampioen. De uitslag op het keurbriefje is bindend.

   

 19.        Vogels en kooien zijn door de N.B.v.V. collectief verzekerd tegen brand en diefstal (d.m.v. braak) dit echter alleen als de handelswaarde op het inschrijfformulier is vermeld

        

 20.        Inzenders ontvangen ongeveer een week voor het inbrengen hun kooinummers en de inbreng/afhaalbrief.

Neemt U als dit niet het geval is contact op met het secretariaat van EEV de Kleurkanarie via mail  info@eevdekleurkanarie.nl of bel 040-2821675 ,  0619807755

          

 21.        De inschrijver conformeert zich door inschrijving met het reglement van deze tentoonstelling.

 

 22.        In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur van EEV de kleurkanarie met inachtneming van het gestelde in het tentoonstellings regelement van de N.B.v.V.

 

23.    Op het inschrijfformulier heeft u mogelijkheid uw naam, telefoonnummer en mail adres op te laten nemen in de catalogus dit vermelden AUB

 

 

Tot ziens op de Kring jubileum T.T. als inzender of als bezoeker

 

Secretariaat EEV de Kleurkanarie

Mw. Thiely de Moor  0655921150 

secretaris@eevdekleurkanarie.nl    

 

TT secretaries 

Dhr. Ed de Moor  040-2821675

info@eevdekleurkanarie.nl