TT  Bestuur EEV de kleurkanarie.

Voorzitter : Daan van Iersel  voorzitter@eevdekleurkanarie.nl

TT secretaris : Ed de Moor  info@eevdekleurkanarie.nl

Penningmeester: Suzan van Esch  penningmeester@eevdekleurkanarie.nl

Commissarissen

 info@eevdekleurkanarie.nl

Dagelijks Bestuur EEV de kleurkanarie.

 Zie www.eevdekleurkanarie.nl

UITNODIGING

 

Namens het bestuur van EEV de kleurkanarie nodigen wij u hierbij uit tot deelname aan onze open tentoonstelling, het Lichtstadkampioenschap, welke gehouden zal worden op 25, 26 en 27 november 2022 in wijkcentrum het Heidehonk, Noordzeelaan 35 5628 KP in Eindhoven. Het programma ziet er als volgt uit;

 

Inbrengen vogels;       Woensdag 23 november van 19:00-22:00

Keuring;                         Donderdag 24 november

Prijsuitreiking;            Vrijdag 25 november van 19:30-20:00

Openingstijden;          Vrijdag 25 november van 20:00-22:00

Zaterdag 26 november van 10:00-17:00

Zondag 27 november van 10:00-15:00

             Afhalen vogels;           Zondag 27 november vanaf ca. 15:00

 

Tentoonstellingsregelement

 

Ingeschreven kan worden door iedereen die lid is van de NBvV. Ook jeugdleden zijn van harte welkom om in te schrijven, vermeld dit duidelijk op het inschrijfformulier, zij krijgen 50% reductie op het totale inschrijfgeld.

   

Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma van de NBvV (www.vogelindex.nl) met uitzondering van hoofdgroep 1 (zangkanaries). Tijdens deze tentoonstelling worden naast enkelingen ook stellen en stammen gevraagd, er kan tevens worden ingeschreven in de Open Klasse (OK).

     

De vogels dienen geringd te zijn met ringen van de NBvV of een andere organisatie aangesloten bij de C.O.M. Nederland of een door de C.O.M. erkende buitenlandse organisatie. Voorgaande geldt niet voor de categorie OK. Hiervoor gelden geen eisen omtrent de ringen, echter mogen ook deze niet voorzien zijn van kunststofringen, knijpringen en/of andere merktekens. Dit geldt voor zowel EK, OK, Stellen en Stammen.

Inzenders van Europese cultuurvogels zijn zelf verantwoordelijk bij een eventuele controle van derden.

Iedere inzender is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van het inschrijfformulier.

Bij het foutief invullen hiervan is geen enkele discussie mogelijk, wanneer het ingevulde klasse nummer niet overeen komt met de ingevulde kleurslag wordt het klasse nummer gehanteerd.

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 voor de enkelingen, € 3,- voor stellen en € 6,- voor stammen. Jeugdleden krijgen 50% reductie op de totaal prijs. Een catalogus (€3,00) is voor iedere inzender verplicht.

 

Vogels dienen te worden ingeschreven op het originele inschrijfformulier welke door EEV de Kleurkanarie is verstrekt, deze is ook te vinden op onze website.

De volgende gegevens dienen minimaal te worden vermeld op het inschrijfformulier; klasse nummer, vogelsoort en kleurslag, ENK (enkeling), Stel, Stam, OK (Open Klasse) en de verzekeringswaarde incl. kooi.

In de kolom opmerking kunt u aangeven of uw vogel speciaal voer behoeft (zie ook punt 16) of eventueel het ringnummer van de vogel.

Ook dienen kweeknummer, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, jeugdlid (ja/nee) volledig te worden vermeld.

 

Inschrijfformulieren inleveren uiterlijk woensdag 9 november 2022 bij de TT secretaris van EEV de Kleurkanarie; Hofstraat 115 5641 TC Eindhoven of digitaal via Info@eevdekleurkanarie.nl. Het verschuldigde bedrag kan dan overgemaakt worden op de rekening van EEV de Kleurkanarie (NL54RABO 0153139773), t.n.v. EEV o.v.v. TT 2022 gevolgd door uw voor- en achternaam.

LET WEL: het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inleveren van het inschrijfformulier contant of digitaal te worden voldaan.

Zie er op toe dat het bedrag overeenkomt met het bedrag van het inschrijfformulier.

 

    7.     Het inbrengen van de vogels is op woensdag 23 november van 19.00 uur tot 22.00 uur in               

wijkcentrum het Heidehonk, Noordzeelaan 35 5628 KP in Eindhoven. Inbrengen met het door u ontvangen inbreng/afhaalformulier.

 

 

    8.     De keuring van de vogels zal plaats vinden op donderdag 24 november 2022.

                     Er zal worden gekeurd onder kunstlicht.

 

    9.       De openingstijden van de tentoonstelling zijn;

Vrijdag 25 november 2022 van 20:00-22:00

Zaterdag 26 november 2022 van 10:00-17:00

Zondag 27 november 2022 van 10:00-15:00

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 25 november om 19:30. Niet afgehaalde prijzen worden niet nagezonden.

 

  10.              Het afhalen van de vogels vindt plaats op zondag 28 november 2021 vanaf 15:00.

De vogels worden uitgegeven op vertoon van het inbreng/afhaalformulier.         

 

  11.    Prijzenschema 2022

Enkelingen;

In iedere hoofdgroep waar vogels ingeschreven zijn kan 1 kampioen aangewezen worden mits men minimaal 92 punten behaald.

In een hoofdgroep vallen geen 1e 2e of 3e prijzen. In iedere groep kan men een 1e prijs behalen met minimaal 91 punten, bij meer dan 15 vogels valt er een 2e prijs bij minimaal 90 punten en bij meer dan 30 vogels een 3e prijs.

Stellen en stammen;

Voor stellen zal 1 kampioen per hoofdgroep worden aangewezen mits men het minimaal aantal punten van 183 behaald en voor stammen 370 incl. eenheidspunten.

In iedere groep kan men met stellen een 1e (182) 2(181) prijs behalen bij voldoende punten. Opbouw in de groep stellen is 1 op 8.

In iedere groep kan men met stammen een 1e (366) of 2e (362) prijs behalen bij voldoende punten incl. eenheidspunten. Opbouw in de groep stammen is 1 op 4.

Open klasse;

Er worden ook open klasse vogels gevraagd, hierin valt ook één kampioen en mogelijk een 1e en/of 2e en/of 3e prijs naar het schema van de EK vogels.

 

Elke hoofdgroep-kampioen ontvangt eremetaal en een certificaat. 

Groepsprijzen ontvangen enkel een certificaat.

Behaald men meerdere prijzen in verschillende groepen, dan worden deze op één certificaat en/of één zilverprijs vermeld.

          

           Speciale prijzen voor alle inzenders;

Lichtstad kampioen in de vorm van een zilverprijs voor de beste vogel van de show in de categorie kleur- en postuurkanaries.

Lichtstad kampioen in de vorm van een zilverprijs voor de beste vogel van de show in de categorie overige vogels.

 

           Speciale prijzen voor leden van EEV De Kleurkanarie;

De beste EK vogel van de leden van EEV De Kleurkanarie is tevens de winnaar van het bondskruis en wordt vermeld op de Jan Abrahams wisseltrofee welke in eigendom blijft van EEV De Kleurkanarie. Vogels uit een stel of stam spelen hier ook voor mee. Het bondskruis valt dit jaar in de hoofdgroepen kleur- en postuurkanaries. De winnaar hiervan wordt gekozen door de keurmeesters, alle hoofdgroep kampioenen dingen hiervoor mee.

 

Voor het klassement 5 beste vogels tellen de 5 hoogst gewaardeerde vogels per inzender. Bij een gelijk aantal punten wordt er per vogel doorgeteld tot er een winnaar uit komt. De winnaar hiervan wordt vermeld op de daarvoor bestemde wisseltrofee welke in eigendom blijft van EEV De Kleurkanarie.

 

De jeugdkampioen wordt vermeld op de daarvoor bestemde Thom van Wetten wisseltrofee en mag deze tot de daarop volgende tentoonstelling in zijn of haar bezit houden maar blijft eigendom van EEV De Kleurkanarie.

 

 12.       Zieke en/of gebrekkige vogels, alsmede vogels en kooien die niet voldoen aan de in dit regelement gestelde regels, worden door de organisatie geweigerd. Er volgt géén teruggave van het inschrijfgeld.

            Over voorgaande kan géén discussie volgen.

 

 13.       De organisatie en/of het bestuur van EEV de Kleurkanarie is niet aansprakelijk voor ziekte, sterfte of wegvliegen van vogels gedurende de tentoonstelling.

               

 14.       Alle vogels dienen te worden ingezonden in kooien als voorgeschreven door de N.B.v.V. De kooien moeten schoon zijn en voorzien van wit schelpenzand en een volle zaad bak rechts in de T.T. kooi geplaatst. Bij (gras) parkieten is voer op de bodem toegestaan. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de juiste kooi.

Het drinkfonteintje zonder reclame dient links aan de T.T. kooi te zijn bevestigd en wordt door de organisatie voorzien van water. Alle vogels worden voorzien van water in het kader van de mogelijke controles vanuit de NVWA.

De u toegezonden kooinummers dienen aan de voorzijde van de tentoonstellingskooi, zo hoog mogelijk in het midden geplakt te worden.

       

 15.       Speciale voederwijze kunt u op het inschrijfformulier vermelden in de rubriek opmerking. Dit voer dient u zelf mee te brengen bij het inbrengen van de vogels met vermelding van naam en kooinummer(s).   

Vogels die niet in een universeel-kooi of kist-kooi ingezonden mogen worden; hiervoor dient de inzender zelf in overleg met het bestuur van EEV De Kleurkanarie voor de juiste kooi te zorgen.      

 

Grondvogels moeten volgens de hiervoor door het ministerie van L.V.N. gegeven richtlijnen worden ingezonden. Inentingsbewijzen moeten bij het inbrengen in bewaring worden gegeven bij het T.T. secretariaat.

 

 16.       Vanaf het inbrengen van de vogels tot aan de opening van de tentoonstelling heeft alleen het bestuur van EEV de Kleurkanarie of zij die door het bestuur hiertoe zijn aangewezen toegang tot de tentoonstellingszaal. Tijdens de tentoonstelling mogen geen vogels uit de kooien worden gehaald of kooien van de stellingen worden genomen, behoudens de daartoe gerechtigde personen.

 

 17.       De ringen van de prijswinnende vogels worden gecontroleerd op kweeknummer en jaartal. De als stellen en stammen ingezonden vogels dingen niet mee naar de prijzen voor enkelingen m.u.v. de verenigingskampioen en/of de Lichtstadkampioen. De uitslag op het keurbriefje is bindend.

   

 18.       Vogels en kooien zijn door de N.B.v.V. collectief verzekerd tegen brand en diefstal (d.m.v. braak) dit echter alleen als de verzekeringswaarde op het inschrijfformulier is vermeld.

        

 19.       Inzenders ontvangen ongeveer een week voor het inbrengen hun kooinummers en het inbreng/afhaalformulier.

Neemt u als dit niet het geval is contact op met het secretariaat van EEV de Kleurkanarie via mail  info@eevdekleurkanarie.nl of bel 040-2821675 b.g.g. 0619807755.

          

 20.       De inschrijver conformeert zich door inschrijving met het regelement van deze tentoonstelling.

 

 21.       In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur van EEV de Kleurkanarie met inachtneming van het gestelde in het tentoonstellingsregelement van de N.B.v.V.

 

22.        Op het inschrijfformulier heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u uw naam, telefoonnummer en e-mail adres wenst te publiceren, indien u hier niets invult publiceren we dit niet.

 

23.         Er zal een verkoopklasse gehouden worden voor alle deelnemers aan de show en alle leden van EEV De Kleurkanarie.

 

Tot ziens op onze tentoonstelling als inzender of bezoeker

 

Voorzitter

Daan van Iersel

0628038438

voorzitter@eevdekleurkanarie.nl

Penningmeester

Suzan van Esch

0614432611

penningmeester@eevdekleurkanarie.nl

 

TT secretaris

Ed de Moor

0619807755

info@eevdekleurkanarie.nl